Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
Zaloguj się
?

Zamieszkaj
Zdecydowałeś(aś) się zamieszkać na Pustkowiach Winków? Świetnie!
Rejestracja
Zaloguj się
?
Zamieszkaj
Zdecydowałeś(aś) się zamieszkać na Pustkowiach Winków? Świetnie!
Rejestracja
Mayhem
Pan Talerz - 17 listopada 57 roku Po Bombach o 18:23

Traktat z Królestwem Skarlandu

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU
STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy Królestwem Skarlandu a Pustkowiami Winków

zawarty w dniu 16 października 57 roku Po Bombach (1920 roku według rachuby Skarlandu) w Wolnym Mieście Winktown

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Wysokość Miguel de Catalan
Przedstawiciel Skarlandu
w imieniu własnym i Królestwa Skarlandu

oraz

Wielka Szycha Otto von Teller
w imieniu własnym i Pustkowi Winków;
zawierają Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony niniejszym uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych kontaktach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie placówek dyplomatycznych Skarlandu na Pustkowich oraz Pustkowi w Skarlandzie.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego;
b) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
c) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy;
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
e) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność

Art. 5.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
4. W przypadku poddania pod wątpliwość uczciwości lub rzetelności ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa wyjaśniającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach kultury, nauki i gospodarki.

Art. 7.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


PODPIS PRZEDSTAWICIELA KRÓLESTWA SKARLANDU

Jego Książęca Wysokość Miguel de Catalan


PODPIS PRZEDSTAWICIELA PUSTKOWI WINKÓW

Wielka Szycha Otto von  Teller

Udostępnij
Link
https://gov.pustkowia.org/prasa/Polityka-i-spoleczenstwo-49/Traktat-z-Krolestwem-Skarlandu-415/
BBCode URL
[url]https://gov.pustkowia.org/prasa/Polityka-i-spoleczenstwo-49/Traktat-z-Krolestwem-Skarlandu-415/[/url]
9 9
Copyrights © 2006 - 2022; Pustkowia Winków
Zbudowane przez Antona Sokołowa pod czujnym okiem Otto von Tellera